bột đánh lửa
danh từ
1.てんかやく 「点火薬」 [ĐIỂM HỎA DƯỢC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂMテン
HỎA
DƯỢCヤク