bột nhão mù tạt
câu, diễn đạt
1.ときがらし 「溶きがらし」 [DUNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DUNG,DONGヨウ