bọt urethane
danh từ
1.ウレタン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bọt urethane

1. nhóm urethane
ウレタン基
2. sợi urethane
ウレタン系繊維