bu lông
1.ボルト​​
danh từ
2.ヴォルト​​

Thảo luận, đóng góp