bu lông
danh từ
1.ヴォルト​​
2.ボルト​​

Thảo luận, đóng góp