bữa ăn qua giữa buổi
danh từ
1.おやつ 「お八」​​
câu, diễn đạt
2.おやつ 「お八」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÁTハチ