bữa ăn trưa muộn
câu, diễn đạt
1.ブランチ​​

Thảo luận, đóng góp