bữa tiệc đón khách
câu, diễn đạt
1.レセプション​​

Thảo luận, đóng góp