bủa vây
động từ
1.かこう 「囲う」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bủa vây

1. bủa vây quanh cô gái
女を囲う

Kanji liên quan

VI