bức
danh từ
1.つう 「通」 [THÔNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ