bức bình phong
danh từ
1.びょうぶ 「屏風」 [BÌNH PHONG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHONGフウ、フ
BÌNH,BÍNHヘイ、ビョウ