bức điện đặc biệt
câu, diễn đạt
1.とくでん 「特電」 [ĐẶC ĐIỆN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẶCトク
ĐIỆNデン