bục giảng
danh từ
1.こうざ 「高座」 [CAO TỌA]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
TỌA