bực thềm
1.だんかい 「段階」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIAIカイ
ĐOẠNダン、タン