bức thơ
1.てがみ 「手紙」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHỈ
THỦシュ、ズ