bức thư khẩn cấp
câu, diễn đạt
1.ひさつ 「飛札」 [PHI TRÁT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
TRÁTサツ