bức tranh toàn cảnh
câu, diễn đạt
1.パノラマ​​

Thảo luận, đóng góp