bùng bùng
danh từ
1.かっか​​
phó từ
2.かっか​​
phó từ
3.かっかと​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bùng bùng

1. cháy bùng bùng
かっかと燃える