bụng dưới
danh từ
1.したはら 「下腹」 [HẠ PHÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ
PHÚC,PHỤCフク