bước nhịp nhanh trong khiêu vũ
danh từ
1.クイック​​
câu, diễn đạt
2.クイック​​

Thảo luận, đóng góp