buộc phao bần vào cần câu
câu, diễn đạt
1.コルクする​​

Thảo luận, đóng góp