bước quá đà
danh từ
1.オーバーステップ​​

Thảo luận, đóng góp