buộc thành bó
động từ
1.たばねる 「束ねる」 [THÚC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÚCソク