buổi độc diễn
câu, diễn đạt
1.リサイタル​​

Thảo luận, đóng góp