buổi họp
1.かいぎ 「会議」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
NGHỊ