buổi nói chuyện trên truyền hình
câu, diễn đạt
1.トークショー​​

Thảo luận, đóng góp