buổi triển lãm
danh từ
1.ショウ​​
2.ショー​​

Thảo luận, đóng góp