buổi trưng cầu ý kiến
danh từ
1.こうちょうかい 「公聴会」​​
câu, diễn đạt
2.こうちょうかい 「公聴会」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ buổi trưng cầu ý kiến

1. hội nghị trưng cầu ý kiến công khai của tiểu ban thượng viện
上院小委員会の公聴会
2. hội nghị trưng cầu ý kiến công khai (buổi trưng cầu ý kiến) công bằng
公平な公聴会
3. hội nghị trưng cầu ý kiến (buổi trưng cầu ý kiến) không công khai
非公式な公聴会

Kanji liên quan

HỘIカイ、エ
CÔNGコウ、ク
THÍNHチョウ、テイ