buôn bán kết hợp
câu, diễn đạt
1.コングロマーチャント​​

Thảo luận, đóng góp