buồng lái phi công
danh từ
1.コックピット​​
câu, diễn đạt
2.コックピット​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ buồng lái phi công

1. có rất nhiều trang thiết bị kiểm soát trên buồng lái phi công
コックピットには多くの操縦装置がある
2. tranh luận trên buồng lái của phi công
コックピットでのやりとり
3. buồng lái của phi công hiện đại
アドバンスト・コックピット