bướu thịt
danh từ
1.にくしゅ 「肉腫」 [NHỤC THŨNG]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHỤCニク
THŨNGシュ、ショウ