bút đánh dấu
danh từ
1.マーカ​​
2.マーカー​​

Thảo luận, đóng góp