bút sắt
danh từ
1.てっぴつ 「鉄筆」 [THIẾT BÚT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTテツ
BÚTヒツ