bút viết
1.マーカー​​
danh từ
2.マーカ​​

Thảo luận, đóng góp