cá hồng
danh từ
1.たい 「鯛」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIÊUチョウ