ca kịch
1.かげき 「歌劇」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CA
KỊCHゲキ