cá nhân hoá
danh từ
1.こべつか 「個別化」 [CÁ BIỆT HÓA]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cá nhân hoá

1. quá trình cá nhân hóa
個別化過程
2. cá nhân hóa cái gì để phù hợp với nhu cầu của ai
(人)のニーズに合うよう個別化する(主語を)

Kanji liên quan

コ、カ
BIỆTベツ
HÓAカ、ケ