cả thảy
1.かんぜんに 「完全に」​​
2.ぜんぶ 「全部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HOÀNカン
BỘ
TOÀNゼン