cá trạch
danh từ
1.どじょう 「鰌」​​

Thảo luận, đóng góp