ca từ
danh từ
1.かし 「歌詞」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ ca từ

1. ca từ của bài hát
この歌の歌詞

Kanji liên quan

CA
TỪ