cà vạt đúng mốt
câu, diễn đạt
1.トニータイ​​

Thảo luận, đóng góp