các khoản cho vay và các khoản đi vay
câu, diễn đạt
1.たいしゃく 「貸借」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THẢIタイ
シャク