các loại ngâm chua
câu, diễn đạt
1.ピクルス​​

Thảo luận, đóng góp