các loại vũ khí
câu, diễn đạt
1.びほう 「備砲」 [BỊ PHÁO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁOホウ
BỊ