các mặt
danh từ
1.ほうぼう 「方々」​​
2.かくめん 「各面」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KÉP
CÁCカク
DIỆNメン、ベン
PHƯƠNGホウ