các mục quan trọng
câu, diễn đạt
1.ようこう 「要項」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ các mục quan trọng

1. các mục quan trọng về thủ tục tái gia nhập
再加入の手続き要項

Kanji liên quan

HẠNGコウ
YẾUヨウ