các ngài
danh từ
1.かくい 「各位」​​
2.かたがた 「方々」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ các ngài

1. kính gửi các quý vị (các ngài, những vị) có liên quan
関係各位

Kanji liên quan

KÉP
CÁCカク
PHƯƠNGホウ
VỊ