các nước vùng Đông Nam Á
câu, diễn đạt
1.なんようしょとう 「南洋諸島」 [NAM DƯƠNG CHƯ ĐẢO]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẢOトウ
CHƯショ
NAMナン、ナ
DƯƠNGヨウ