các phe
danh từ
1.かくは 「各派」 [CÁC PHÁI]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ các phe

1. chính trị gia của các phe phái
各派の政治家

Kanji liên quan

PHÁI
CÁCカク