các quy định chính thức
câu, diễn đạt
1.きてい 「規程」 [QUY TRÌNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

QUY,QUI
TRÌNHテイ