cacbon
danh từ
1.カーボン​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cacbon

1. Xi măng cacbon
カーボン・セメント